اعلام هواپيمايي کشوري: مسافرين کرونا مثبت تا 14 روز در پرواز داخلي پذيرش نخواهند شد و عدم رعايت...
اعلام هواپيمايي کشوري: مسافرين کرونا مثبت تا 14 روز در پرواز داخلي پذيرش نخواهند شد  و عدم رعايت تا پايان  14 روز مريضي و خريد بليط به منزله سوخت کامل و بعهده خود مسافرين ميباشدسایر اعلانات